algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden studie overeenkomst akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (potentiële) deelnemers voor wat betreft opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een opleiding komt tot stand door het indienen van een aanmelding via de website door deelnemer en het bevestigen van een bewijs van inschrijving door IAMWOMAN Academy

2: Inschrijvingen

2.1 Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2  IAMWOMAN Academy behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2.5 Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktijd van tenminste 14 dagen gerekend vanaf moment van bestellen.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden.

3.3 Afmelding voor een opleiding:

Bij afmelding tot 45 dagen voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij afmelding tussen 45 tot 30 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf 30 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.4 Tot 30 dagen voor aanvang kan de opleiding worden verplaatst naar een andere opleidings-aanvangsdatum.

4. Annulering/verplaatsing door IAMWOMAN Academy

4.1 IAMWOMAN Academy is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden opleiding te annuleren. Mocht een opleiding geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

4.2 IAMWOMAN Academy is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding de datum van een opleiding te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de opleiding te verplaatsen/annuleren.

5. Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering bij aanschaf te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met IAMWOMAN Academy.

5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten 

6.1 Heb je een klacht over een opleiding? Neem dan contact met IAMWOMAN Academy op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

6.3 Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld binnen 4 weken na indiening.

7: Aansprakelijkheid

7.1 IAMWOMAN Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de opleiding.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan IAMWOMAN Academy toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig

9.1 IAMWOMAN Academy behoudt zich altijd het recht om de opleidingen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een opleiding, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de opleiding en te weigeren voor volgende lessen van de opleiding. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met IAMWOMAN Academy.

Klachtenprocedure

 

Heb je een klacht over I AM WOMAN Academy? Deze kun je indienen bij Anne Meijnderts (opleider) via anne@iamwoman.nl. Je klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Je krijgt altijd binnen vier weken een passende reactie van ons, waarna de klacht hopelijk naar tevredenheid afgehandeld is. Je klacht blijft dan nog zes maanden staan in ons klachtenregister.

© 2019 IAMWOMAN Academy / hello@iamwoman-academy.com